Tři králové v Česku? Nejvíce Kašparů žije v Praze

| | , , ,

Kašpar, Melichar a Baltazar, tak zní jména tří králů nebo také mudrců z východu, kteří přinesli dary novorozenému Ježíši do Betléma. Co znamenají a žijí u nás nositelé těchto křestních jmen dosud? A jak pomáhají Tři králové potřebným v Česku?

Podle legendy byli tři mudrci či mágové z bible pohané, hvězdopravci zřejmě z Persie, babylonští kněží kultu Zarathustry. Počet mudrců však v jednotlivých výkladech kolísal od počtu dvou až čtyř v západní církvi a po dvanáct ve východní. Jména Kašpar, Melichar a Baltazar se objevují až v lidových vyprávěních v 7. století, jsou napsána také na fresce v Raveně datované po roce 560 po Kristu.

Nejsou to pluska…

V katolických zemích se o svátku Zjevení Páně (6. ledna) píše posvěcenou křídou na dveře domů a chlévů zkratka K † M † B † nebo latinský ekvivalent C † M † B † (nebo † C † M † B ) jako formule požehnání. Tři křížky symbolizují Nejsvětější Trojici, tj. Otce, Syna a Ducha Svatého. Nejsou to tedy znaménka „plus“ mezi iniciálami.

V první polovině 20. století vznikla myšlenka, že KMB je zkratka latinského Christus mansionem benedicat – Kristus ať obydlí žehná. Byť toto latinské požehnání vypadá starobyle, není doložitelné ze starší literatury.

I dnes v Česku žijí muži s těmito nevšedními jmény a je jich možná víc, než byste čekali. Nejčastěji se vyskytuje Melichar (překládá se jako král světla), těch u nás najdete hned 64 a průměrný věk je pouhých 14 let. Z neznámých důvodů se jméno Melichar těší od roku 2003 rostoucí oblibě, a tak za posledních dvacet let přišlo na svět 53 ze všech Melicharů.

Nejvíce Kašparů žije v Praze

Kašparů je o poznání méně, v celé republice jich žije jen 29 a z toho třetina přímo v Praze. Jméno Kašpar se vykládá jako strážce pokladů a v našich dějinách najdeme hned několik nositelů tohoto jména – například Kašpar Šternberk, český šlechtic a zakladatel Národního muzea, Kašpar z Questenberka, opat Strahovského kláštera nebo Kašpar Kaplíř ze Sulevic, rytíř a jeden ze sedmadvaceti českých pánů popravených 21. června 1621 na Staroměstském náměstí.

Kašpar Šternberk – zakladatel Národního muzea

Kašparů příjmením je u nás o poznání víc, a sice přes 4600, z nichž téměř pět set žije v hlavním městě a nejstaršímu je 102 let!

Rok 2015 Baltazarům přál

Nejexotičtější ze tří jmen je bezpochyby Baltazar. Je také jediné, které se nevyskytuje v podobě příjmení. Navzdory očekávání žije v Česku hned 19 Baltazarů a drobný boom zaznamenalo toto jméno v roce 2015, kdy se jich narodilo rovnou pět. Tohle babylonské jméno se překládá jako „ochraňuj život králi“.

Mezi nositele tohoto jména patří například jihoafrický prezident Balthasar Johannes Vorster, český šlechtic španělského původu Balthasar Marradas nebo německý barokní sochař Balthasar Permoser.

Tříkrálová sbírka v Česku pomáhá už třiadvacet let

Tříkrálová sbírka je největší dobročinnou sbírkovou akcí v České republice. Do její organizace a průběhu koledování se každoročně zapojí více než 70 tisíc dobrovolníků, kteří do kasiček vyberou desítky milionů korun (v roce 2020 to bylo přes 130 milionů, za celou dobu existence sbírky už 1,5 miliardy korun).

„Děti sbírku berou za svou a velice se těší – zvláště po loňské pauze, kdy osobně koledovat nebylo možné. Každá skupinka koledníků ví, proč koleduje a na jakou konkrétní věc se v jejím regionu vybrané peníze použijí,“ říká koordinátorka sbírky Gabriela Víšová.

Jak do sbírky přispět?

Na Tříkrálovou sbírku lze přispět následujícími způsoby:

  • navštíví vás nebo potkáte naše malé tři krále a přispějete do kasičky s logem Charity Česká republika,
  • přispět můžete do statických kasiček, které naleznete na úřadech, v kostelech či obchodech,
  • darovat lze prostřednictvím online koledy (do online kasičky můžete po skončení koledování přispívat po celý rok),
  • můžete též poslat bezhotovostní dar složenkou nebo na sbírkový účet (číslo účtu 66008822/0800, VS 777),
  • můžete zaslat dárcovskou SMS:

DMS KOLEDA 30 nebo DMS TRV KOLEDA 30
DMS KOLEDA 60 nebo DMS TRV KOLEDA 60
DMS KOLEDA 90 nebo DMS TRV KOLEDA 90


Předchozí

Vyhrajte jedinečný kalendář Magický Zlín

V Kroměříži se sejdou milovníci hmyzu. Dojde i na vaření

Další